Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

Zagraniczne
praktyki zawodowe

Rekrutacja
2020/21

PRZEJDŹ>opłata za egzamin maturalny

03 Stycznia 2019 godz: 08:29:56

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie zapis art. 2 pkt 73 lit. b i c ustawy z dnia 30 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245) zmieniający brzmienie ust. 2 i 3 art. 44zzg ustawy o systemie oświaty:

„2. Opłata za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi. Jeżeli absolwent wniósł opłatę za egzamin maturalny, a następnie dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwolnił absolwenta z tej opłaty na podstawie ust. 3b, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca absolwentowi tę opłatę.”,

b) w ust. 3 wyrazy „do dnia 7 lutego” zastępuje się wyrazami „do dnia 7 marca”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na wniesienie przez absolwenta opłaty, o której mowa w ust. 1, po terminie określonym w ust. 3, jednakże nie później niż do dnia 31 marca.

3b. W przypadku absolwenta, o którym mowa w art. 44zzia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwalnia z urzędu absolwenta z opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2.”;

tohalinaZespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcacych im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu, ul. Kujawska 1
tel./fax (089) 757 2670, poczta elektroniczna: mgzszio@poczta.onet.pl
autor: Grzegorz Malinowski